Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Šentjernej - SD OPN 4

Predpisi, na katere predpis vpliva