Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej – SD OPN 4

Predpisi, na katere predpis vpliva