Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev proizvodnih kapacitet Krke d.d., v Šentjerneju (ŠEN21-I,OPPN)

Predpisi, na katere predpis vpliva