Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Občini Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva