OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

28. redna seja (4.7.2018)

pdfvabilo_na_sejo

pdfpredlog_zapisnika_27._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_27._redne_seje

pdf2._točka_-_Tehnični_pravilnik_o_javnem_vodovodu_na_območju_občine_Šentjernej

pdf3._točka_-_Obravnava_sklepa_o_normativnem_povečanju_števila_otrok_v_Vrtcu_Čebelica_Šentjernej

pdf4._točka_-_Obravnava_sklepa_o_določitvi_najmanjšega_števila_otrok_ko_je_vrtec_dolžan_začeti

     oz._končati_poslovalni_čas_vrtca

pdf5._točka_-_Predlog_sklepa_o_podelitvi_prznanj_in_nagrad_Občine_Šentjernej_v_letu_2018

pdf6._točka_-_Predlog_2._Rebalansa_proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2018

pdf7._točka_-_Obravnava_osnutka_Odloka_o_odvajanju_in_čiščenju_kom._in_padavinske_odpadne

     vode_na_območju_občine_Šentjernej

 pdf8._točka_-_Obravnava_finančnih_in_pravnih_posledic_odkupa_koncesije_o_odvajanju_in_čiščenju_kom._

     in_pad._odpadne_vode_s_predvidenim_kronološkim_potekom_postopka

pdf9._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra

pdfdodatna_točka  - Predlog ponudbe za odkup občinskih prostorov

 

27. redna seja (16.5.2018):

pdfvabilo_na_sejo

pdfpredlog_zapisnika_26._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov 26. redne seje

pdf2._točka_-_Predstavitev_Letnega_poročila_Komunale_Novo_mesto_d.o.o._za_leto_2017 

pdfRevidirano_POSLOVNO_POROČILO_2017

pdf3._točka_-_Obravnava_elaboratov_o_oblikovanju_cen_občinskih_GJS_varstva_okolja

pdfElaborat_o_oblikovanju_cen_oskrbe_s_pitno_vodo pdfElaborat_o_oblikovanju_cen_zbiranja_in_odvoza_odpadkov

pdf4._točka_-_Predstavitev_Letnega_poročila_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej_za_leto_2017

pdfLetno_poročilo_JP_EDŠ pdfMnenje nadzornega sveta pdfRevizijsko poročilo

pdf5._točka__-_Predstavitev_letnega_programa_dela_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej_za_leto_2018pdfLetni_program

pdf6._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega dobra

pdf7._točka_-_Obravnava_osnutka_Odloka_o_turistični_taksi_v_Občini_Šentjernej

pdf8._točka_-_Obravnava predloga_cen_storitve_Pomoči_družini_na_domu

 

26. redna seja (28.3.2018):

pdfvabilo_na_sejo

pdfpredlog_zapisnika_25._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_25._redne_seje

pdf2._točka_-_Predstavitev_Letnega_poročila_2017_in_Programa_dela_ter finančni_načrt_ZD_NM_za_leto_2018

pdfDopis_občinam_ustanoviteljicam pdfFINANCNI_NACRT_ZD_Novo_mesto_za_leto_2018_s_prilogami

pdfLETNO_POROČILO_ZD_Novo_mesto_za_leto_2017_s_prilogami

pdf3._točka_-_Ravnatelj_Vrtca_Čebelica_Šentjernej_-_mnenje

 pdf4._točka_-_Obravnava_predloga_cene_omrežnine_obvezne_GJS_odvajanja_in_čiščenja_kom._in

      pad._odpadnih_voda_v_občini_Šentjernej.pdf

pdf5._točka_-_Letni_program_dela_Nadzornega_odbora_za_leto_2018

pdf6._točka_-_Seznanitev_s_poročilom_o_delu_MIR_za_leto 2017  pdf6._točka_-_2. del

pdf7._točka_-_Program_dela_MIR_za_leto_2018

pdf8._točka_-_Program_opremljanja_stavbnih_zemljišč_za_proizvodno_servisno_cono_Šentjernej

pdf9._točka_-_Obravnava_predloga_Pravilnika_o_ohranjanju_in_spodbujanju_razvoja_kmetijstva

     in_podeželja_v_občini_Šentjernej_za_programsko_obdobje_2017-2020

pdf10._točka_-Določitev_stroškov_začasnega_izpisa_otrok_iz_vrtca

pdf11._točka_-_Letni_program_športa_v_občine_Šentjernej_za_leto_2018

pdf12._točka_-_Lokalni_program_za_kulturo_Občine_Šentjernej_2018-2021

pdf13._točka_-_Zaključni_račun Občine Šentjernej za leto 2017 pdfuvodni_del_ZR_2017

pdfPredlog_sprejema_ZR_2017 pdfObrazložitev_splošnega_dela_ZR_2017

pdfObrazložitev_posebnega_dela_ZR_2017 pdfPoslovno_poročilo_PU_ZR_2017

pdfObrazložitev_NRP_bilance_stanja_in_EZR_ZR_2017

pdfTabelarne_priloge_ZR_2017_seznam_prilog

pdfsplošni_del_ZR_2017 pdfposebni_del_ZR_2017 pdfNačrt_razvojnih_programov_ZR_2017

pdfOstale_priloge

pdf14._točka__-_predlog_1._Rebalansa_proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2018

pdf15._točka-Obravnava_predloga_poslovnika_Občinskega_sveta_Občine_Šentjernej_-_I._faza

pdf16._točka_-_Obravnava_Odloka_o_spremembah_in_dopolnitvah_Odloka_o_odvajanju_in_čiščenju_kom.

     in_pad._odpadne_vode_na_območju_občine_Šentjernej

pdf17._točka_-_Obravnava predloga_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra

pdfnepremičnina_1

pdfnepremičnina_2

pdfnepremičnina_3

pdfnepremičnina_4

pdfnepremičnina_5

pdfnepremičnina_6 

 

25. redna seja (21.2.2018):

pdfvabilo

pdfpredlog_zapisnika_24._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov 24. redne seje

pdf2. točka -_Sprejem_osnutka_Odloka_o_OPPN_za_počitniško_naselje_Gorenje_Vrhpolje -_jug  

docx02_odlok_usklajen_predlog  pdf01_izsek_iz_OPN_usklajen_predlog_jan_2018-brez_OP

pdf01_teksti-OPPN__predlog_12.2.2018-brez_OP  pdf02_meja_območja_usklajen_predlog_jan_2018-Model-brez_OP

pdf03_obstoječe_stanje_usklajen_predlog_jan_2018-brez_OP 

pdf04_vplivi_in_povezave_usklajen_predlog_jan_2018-brez_OP 

pdf05_ureditvena_situacija_usklajen_predlog_jan_2018-brez_OP

pdf06_infrastruktura_usklajen_predlog_jan_2018-brez_OP 

pdf07_prometna_ureditev_usklajen_predlog_jan_2018-brez_OP

pdf08_namenska_raba_usklajen_predlog_jan_2018-Model-brez_OP

pdf09_obramba_usklajen_predlog_jan_2018-brez_OP

pdfZLOŽENKA_tekst_31.1.2018-brez_OP

pdfZapisnik_javne_obravnave

 

pdf3. točka_-_Predstavitev_poslovnega_plana_Komunale_Novo_mesto_d.o.o._za_leto_2018

pdfPredlog_plana_Komunale_Novo_mesto_d.o.o._za_leto_2018 

pdf4._točka_-_Predstavitev_letnega_programa_dela_podjetja_ČD-SHW_d.o.o._za_leto_2018

pdfLetni_program_dela_2018_-_ČD-SHW d.o.o. za leto 2018 

pdf5. točka_-_Predlog_cen_programov_predšolske_vzgoje_za_Vrtec_Čebelica_Šentjernej_-_nadaljevanje_točke 

pdf6._točka_-_Predstavitev_letnega_programa_dela_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej_za_leto_2018

pdfLetni_plan_dela_2018_-_JP_EDŠ 

pdf7._točka_-_Imenovanje_direktorja_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej 

pdf8._točka_-_Romska_problematika_v_občini_Šentjernej

 

24. redna seja (20.12.2017)

pdfvabilo

pdfpredlog_zapisnika_23._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov 23. redne seje

pdf2._točka_-_Odlok_o_oskrbi_s_pitno_vodo na območju občine Šentjernej

pdf3._točka_-_Obravnava_osnutka_Odloka_o_razglasitvi_Pleterje_-_Muzej_na_prostem

     za_kulturni_spomenik_lokalnega_pomena

pdf5._točka_-_Spremembe_in_dopolnitve_Odloka_o_občinskem_prostorskem_načrtu_Občine_Šentjernej

pdf6._točka_-_Predlog_Proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2018

 

 

23. redna seja (22.11.2017)

pdfvabilo

pdfpredlog_zapisnika_4._izedne_seje

pdfpredlog_zapisnika_22. redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_4._izredne_seje

pdfrealizacija_sklepov_22._redne_seje

pdf2._točka_-_Obravnava_Odloka_o_oskrbi_s_pitno_vodo_na_območju_občine_Šentjernej

pdf3._točka_-_študija_(vizija) prostorskega_razvoja_naselja_Šentjernej pdfŠtudija_razvoja 

pdfpriloga 1 pdfPriloga 2 pdfPriloga 3

pdf4._točka_-_Obravnava_predloga_cen_programov_predšolske_vzgoje_za_vrtec_Čebelica

pdf5._točka_-_Imenovanje_nadomestnega_prestavnika_v_Svetu_zavoda_Osnovne_šole_Šentjernej

pdf6._točka_-_Obravnava_predloga_Sklepa_o_financiranju_političnih_strank

pdf7. točka_-_Obravnava_predloga_Sklepa_vrednosti_točke_za_izračun_NUSZ_za_leto_2018

pdf8._točka - Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2018

pdfPredlog_Sklepa_o_javni_razpravi_predloga_Proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2018_z_navodili_1.obravnava

pdfPredlog_Odloka_o_proračunu_2018 -_1. obravnava

pdfSplošni_del_proračuna pdfPosebni_del_proračuna pdfNačrt_razvojnih_programov_2018-2021

pdfIzpis_po_funkcionalni_klasifikaciji_javnofinančnih_odhodkov_predlog_proračuna_2018

pdfObrazložitve_predloga_Proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2018

pdfPredlog_sklepa_načrt_ravnanja_z_nepremičnim_premoženjem

pdfLetni_načrt_pridobivanja_nepremičnega_premoženja

pdfLetni_načrt_razpolaganja_nepremičnega_premoženja 

docKadrovski_načrt  pdfPredlogi_predpisov_Občine_Šentjernej

 pdf9._točka_-_Obravnava_predloga_Statuta_Občine_Šentjernej docxSTATUT pdfPredlog_Statuta_s_pripombami

pdf10._točka_-_Obravnava_predloga_Pravilnika_o_plačah_in_plačilih 

docxP_R_A_V_I_L_N_I_K_o_plačah_in_plačilih_funkcionarjev-predlog  docxPravilnik-predlog

pdf11._točka_-_Obravnava_Odloka_o_spremembah_in_dopolnitvah_Odloka_o_organizaciji_in_delovnih_področjih 

     OU_Občine_Šentjernej

 

4. izredna seja (18.10.2017)

pdfvabilo

pdf1. točka - Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov

     DS RS in določitev kandidata za člana DS RS

pdf2. točka - Obravnava Pisma o nameri med Občino Šentjernej in Župnijo Šentjernej v zvezi s projektom

     selitve Občine Šentjernej v nove prostore na naslovu TGB 5

22. redna seja (4.10.2017)   

pdfvabilo

pdfpredlog_zapisnika_21._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_21._redne_seje

pdfsvetniška_vprašanja_in_odgovori

pdf2._točka_-_Obravnava predloga sklepa o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Šentjernej

pdf3._točka_-_Obravnava_predloga_Odloka_o_ustanovitvi_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej

pdf4._točka_-_Obravnava  predloga Statuta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej

5. točka na povezavi:Predstavitev Letnega poročila JP EDŠ d.o.o. Šentjernej za leto 2016 https://www.dropbox.com/s/iltomq79w0u6w4j/5.%20to%C4%8Dka%20-%20Predstavitev%20Letnega%20poro%C4%8Dila%20JP%20ED%C5%A0%20d.o.o.%2C%20%C5%A0entjernej%20za%20leto%202016.pdf?dl=0

pdf6._točka_-_Obravnava_Odloka_o_spremembi_Odloka_o_ustanovitvi_javnega_vzg.-izobr._zavoda_Vrtec_Čebelica

pdf7._točka_-_Regijski_izvedbeni_načrt_na_področju_socialnega_varstva_za_obdobje_2017-2020

 

8. točka dnevnega reda je bila posredovana z vabilom 20. redne seje.

 

Gradivo 9. točke je bilo svetnikom posredovano dne 28.7.2017:

pdfPoročilo_o_izvrševanju_proračuna_1.1.- 30.6.2017 

pdfSplošni_del_proračuna_1.1.- 30.6.2017

pdfPosebni_del_proračuna_1.1.- 30.6.2017

pdf10._točka_-_Obravnava_predloga_3._Rebalansa_proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2017

pdf11._točka_-_Obravnava_osnutka_Pravil_za_izvolitev_predstavnikov_Občine_Šentjernej_v_volilno_telo_

      za_volitve_člana_DS_ter_za_določitev_kandidata_za_člana_DS_RS 

pdf12._točka_-_Obravnava_osnutka_odloka_o_spremembah_in_dopolnitva_Odloka_o_gospodarskih_javnih_službah

      v_občini_Šentjernej

pdf13._točka_-_Obravnava_predloga_Odloka_o_odvajanju_in_čiščenju_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode

      na_območju_občine_Šentjernej  pdfPredlog_Odloka_o_odvajanju_in_čiščenju_komunalne_odpadne_vode-Šentjernej

pdf14._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra

 

21. redna seja  (12.7.2017)  

pdfvabilo

pdfpredlog_zapisnika_20._redne_seje

pdfPredlog_zapisnika_7._korespondenčne_seje

pdfrealizacija_sklepov_20._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_7._korespondenčne_seje

pdf2._točka_-_Obravnava_Načrta_razvoja_odprtega_širokopasovnega_omrežja_elektronskih_komunikacij_

naslednje_generacije_v_Občini_Šentjernej   pdfNačrt_razvoja_širokopasovnega_omrežja

pdf3._točka__-_Obravnava_Odloka_o_podelitvi_koncesije_za_izvajanje_izbirne_lokalne_GJS_operaterja_

distribucijskega_omrežja_zemeljskega_plina

pdf4._točka_-_Predlog_Odloka_o_ustanovitvi_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej

pdf5._točka_-_Predlog_Statuta_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej

pdf6._točka_-_Predlogi_za_podelitev_nagrad_in_priznanj_Občine_Šentjernej_v_letu_2017 

Prilog pri točki 6 zaradi varovanja osebnih podatkov ne objavljamo. Občinski svetniki prejmejo priloge po elektronski pošti.

pdf7._točka_-_Imenovanje_nadomestnih_članov_nadzornega_odbora_občine_Šentjernej

pdf8._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra

 

20. redna seja (31.5.2017)

pdfvabilo

pdfPredlog_zapisnika_19._redne_seje

pdfRealizacija_sklepov

pdf2._točka_-_Predstavitev_letnega_poročila_Komunale_NM_d.o.o._za_leto_2016

Poročilo je vidno na povezavi:

 https://www.dropbox.com/sh/tdms9y9y3c4wkzg/AACOPMlnjX7IFLOpQjR895nIa?dl=0

pdf3._točka_-_Predstavitev_Poslovnega_plana_Komunale_NM_d.o.o._za_leto_2017

pdfPoslovni_plan_Komunale_Novo_mesto_d.o.o._za_leto_2017

pdf4._točka_-_Obravnava_elaboratov_o_oblikovanju_cen_OGJS

pdf5._točka_-_Predstavitev_stališč_podjetja_CeROD_glede_Analize_obstoječega_stanja

     s_predlogi_izboljšav_in_drugih_rešitev_za_dejavnost_ravnanja_z_odpadki_v_občini_Šentjernej

pdf6._točka_-_Predlog_za_odobritev_financiranja_za_nakup_osnovnih_sredstev

pdf7._točka_-_Obravnava_osnutka_Odloka_o_ustanovitvi_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej

pdf8._točka_-_Obravnava_osnutka_Statuta_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej 

pdf9._točka_-_Predlog_2._rebalansa_proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2017

     pdfPriloga k 9. točki -_Načrt_razvojnih_programov 

pdf10._točka_- Obravnava_predloga_podaljšanja_pogodbe_o_koncesiji_za_opravljanje_zdravstvene_dejavnosti

pdf11._točka_- Obravnava_predloga_sklepa_o_določitvi_začasnega_izpisa_otrok_iz_vrtca

pdf12._točka_- Letni_program_športa_v_občini_Šentjernej_za_leto_2017

pdf13._točka_- Obravnava_Pravilnika_o_pomoči_pri_kritju_pogrebnih_stroškov_v_občini_Šentjernej

pdf14._točka_-_Obravnava_Odloka_o_ustanovitvi_javnega_vzgojnoizobraževalnega_zavoda_Osnovna_šola_Šentjernej

pdf15._točka_-_Imenovanje_nadomestnega_člana_Komisije_za_priznanje_in_nagrade

pdf16._točka_-_Imenovanje_nadomestnega_člana_Nadzornega_odbora_Občine_Šentjernej

pdf17._točka_-Obravnava_osnutka_Pravilnika_o_plačah_in_plačilih_za_opravljanje_funkcije_občinskih 

funkcionarjev_članov_delovnih_teles_občinskega_sveta_ter_članov_drugih_organov_ter_o_povračilu_stroškov

 

 

19. redna seja (19.4.2017) 

pdfVabilo_na_sejo

pdfPredlog_zapisnika_18._redne_seje

pdfRealizacija sklepov

pdf2._točka_-_Predstavitev_poročila_2016,_program_dela_in_finančni_načrt_Knjižnice_Mirana_Jarca_NM-2017

pdfPoročilo_o_knjižnični_dejavnosti  pdfPOVZETEK_FINANČNEGA_PLANA 

pdfPovzetek_Letnega_poročila_2016_KMJ_za_Občino_Šentjernej

pdf3._točka__-Sprejem_osnutka_Odloka_OPPN_Miklavž__2_na_Gorjancih

pdf4._točka_-_Analiza_obstoječega_stanja_s_predlogi_izboljšav_in_drugih_rešitev_za_dejavnost_odvajanja_

      in_čiščenja komunalne_odpadne_vode_na_območju_občine_Šentjernej

pdfAnaliza_odvajanja_in_čiščenja_v__občini_Šentjernej - 2. del pdfPravna_analiza

pdf5._točka_-_Analiza_obstoječega_stanja_s_predlogi_izboljšav_in_drugih_rešitev_za_dejavnost_

      ravnanja_z_odpadki_v_občini_Šentjernej

pdfAnaliza_ravnanja_z_odpadki_v_občini_Šentjernej - 2. del

pdf6._točka_-_Obravnava_osnutka_Odloka__o_odvajanju_in_čiščenju_komunalne_in_padavinske  odpadne_vode

pdf7._točka_-_Seznanitev_s_poročilom_o_delu_skupne_občinske_uprave_MIR_za_leto_2016

 pdfPoročilo_dela_2016  pdfKratko_poročilo_SOU_na_območju_občine_Šentjernej

pdf8._točka_-_Obravnava_Programa_dela_Medobčinskega_inšpektorata_in_redarstva_Občin_Šentjernej,

      Škocjan_Šmarješke_toplice_in_Kostanjevica_na_Krki_za_leto_2017

pdf9._točka_-_Predstavitev_projekta_Živa_zgodovinska_vas_Muzej_na_prostem_Šentjernej

pdf10._točka_-_Obravnava_vloge_za_pridobitev_soglasja_za_ureditev_dvonamenske_poti_po_Laški_poti

pdf11._točka_-_Obravnava_predloga_Pravilnika_o_ohranjanju_in_spodbujanju_razvoja_kmetijstva_in_podeželja

      v_občini_Šentjernej_za_programsko_obdobje__2017-2020

pdf12._točka_-_Predstavitev_dejavnosti_oživitve_Šentjernejskega_sejma pdfŠentjernejski_sejem-vizija

pdf13._točka_-_Seznanitev_z_možnostjo_selitve_prostorov_Občine_Šentjernej

pdf14._točka_-_Oblikovanje_sistema_grozd__manjših_domov_gerontoloških_centrov_v_lokalni_skupnosti

pdf15._točka_-_Predlog_Zaključnega_računa_proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2016

pdfObrazložitve_ZR_2016   pdfTABELARNE_PRILOGE_ZR_2016   pdfOstale_priloge_ZR_2016  

      https://www.dropbox.com/sh/3km1td255kqdr3r/AABE7kEaRVYqO24ECMEINGDwa?dl=0

pdf16._točka_-_Obravnava osnutka_Statuta_Občine_Šentjernej_-_I._faza pdfStatut_-_s_popravki

pdf17._točka_-_Obravnava_osnutka_Poslovnika_Občine Šentjernej - I. faza pdfPoslovnik__s_popravki

 

18. redna seja (22.3.2017):

pdfvabilo na sejo

pdfPredlog_zapisnika_17._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov

pdf2._točka__-_Letno_poročilo_2016_in_program_dela_2017_Zdravstvenega_doma_Novo_mesto - uvodna stran 

pdf2._točka_-_Letno_poročilo_ZD_NM     pdf2._točka_- program_dela_ZD_NM

pdf3._točka_-_Letno_poročilo_2016_in_program_dela_2017_Rdečega_križa_Novo_mesto

pdf4._točka_-_Poročilo_o_delu_Nadzornega_odbora_Občine_Šentjernej

pdf5._točka__-_Uvodna_stran pdf5._točka__-_Letni_plan_dela_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej

pdf6._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_razrešitvi_člana_komisije_za_spremljanje_položaja_romske_skupnosti

pdf7._točka_-_Čistopis_pravilnika_o_sofinanciranju_javnih_prireditev_v_občini_Šentjernej

pdf8._točka_-_1._Rebalans_proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2017 pdfNRP_2017-2020

pdf9._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra

 

3. izredna seja (15.2.2017)

pdfVabilo

pdfZahteva_za_sklic_izredne_seje_v_skrajnem_roku

 

17. redna seja (25.1.2017)

pdfvabilo

pdfpredlog_zapisnika_16._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_16._redne_seje

pdfOdgovori_na_svetniška_vprašanja

pdfOdgovori_na_svetniška_vprašanja_2

pdf2._točka_-_Sprejem_osnutka_Odloka_OPPN_za_proivodno_servisno_cono_Šentjernej_-_del_Podgorje

pdfUP_5_UREDITVENA_SITUACIJA  pdfUP_6_SIT_INFRA pdfosnutek_odloka

pdf3._točka_-_Predlog_cen_storitve_Pomoči_družini_na_domu

pdf4._točka_-_Pravilnik_o_sofinanciranju_javnih_prireditev_v_Občini_Šentjernej

pdf5._točka_-_Dopolnjen_predlog_Proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2017

pdf6._točka_-_Seznanitev_o_aktivnostih_na_projektih_izgradnje_Vrtca_Šentjernej_1_in_2

  

16. redna seja (28.12.2016) 

pdfvabilo

pdfpredlog_zapisnika_15._redne_seje

pdfpredlog zapisnika 2. izredne seje

pdfPredlog_zapisnika_6._korespondenčne_seje

pdfrealizacija_sklepov 15._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov 2._izredne_seje

pdfrealizacija_sklepov 6._korespondenčne_seje

pdf2._točka_-_8._Dokončno_poročilo_Nadzornega odbora Občine Šentjernej

 

   3. točka:

pdfZaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2015, 1. del    pdfZR_2015-_2._del

pdfKončno_revizijsko_poročilo_2015       pdfLetno_poročilo - Vrtec_Čebelica_2015 

pdfLetno_poročilo_OŠ_2015_-_1._del     pdfLetno_poročilo_OŠ -_2._del

 

pdf4._točka_-_Predstavitev_ponudb_storitve_Pomoči_družini_na_domu

 

pdf5._točka_-_Program_opremljanja_stavbnih_zemljišč: pdfPriloga_k_točki_5 

  

pdf6._točka_-_Obvezna_razlaga_Odloka_o_zazidalnem_načrtu_ISC_Sejmišče

pdfdoločila_veljavnega_zazidalnega_načrta_k_6._točki pdfizsek_iz_aplikacije_piso_-_sedanje_parcelno_stanje

pdfobmočje_SDZN_z_obstoječim_parcelnim_stanjem pdfPOROČILO__-_statutarno-pravne_komisije_k_6._točki

pdfSD_5_1_UREDITVENA  pdfSD_5_2_UE-UE 

pdfSituacija_ureditve_in_prometa_iz_idejne_zasnove_projekta

pdfGeolocirana_situacija_iz_idejne_zasnove_projekta

 

pdf7._točka_-_predlog_proračuna_2017_-_2._obravnava pdfamandmaji_in_poročilo_občine

 pdfSplošni_del pdfPosebni_del pdfNačrt_razvojnih_programov

 

15. redna seja (30.11.2016)

pdfvabilo_na sejo

pdfpredlog_zapisnika_14._redne_seje

pdfpredlog zapisnika 1._izredne_seja

pdfrealizacija_sklepov_14._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_1._izredne_seje

pdf1._točka_-_Letni_program_dela_NO_OŠ

pdf2._točka_-_Spremembe_in_dopolnitve_OPN_OŠ

pdf3._točka_-_Odlok_o_spremembi_odloka_o_ustanovitvi_javnega_vzg._izob._zavoda_Vrtec_Čebelica

pdf4._točka_-_Odlok_ustanovitvi_javnega_vzg._izob._zavoda_Vrtec_Čebelica

pdf5._točka_-_Predlog_cen_programov_predšolske_vzgoje_za_Vrtec_Čebelica

pdf6._točka_-_Imenovanje_predstavnika_OŠ_v_Svet_revije_Rast

pdf7._točka_-_Imenovanje_predstavnika_OŠ_v_Svet_zavoda_Vrtca_Čebelica

pdf8._točka_-_Sklep_vrednost_točke_za_izračun_NUSZ_2017

pdf9._točka_-_Sklep o financiranju_političnih_strank

pdf10._točka_-_Predlog proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2017 pdftabele_k_proračunu 

pdfObrazložitve_proračuna  pdfpriloge k proračunu

pdf11._točka_-_Sklep_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra

 

1. izredna seja (27.9.2016)

pdfvabilo na sejo

gradivo pri 14. redni seji pod točko 3 in 9.

14. redna seja (21.9.2016)

pdfvabilo_na_sejo

pdfpredlog_zapisnika_13._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov

pdfPoročilo_med_sejama

pdf2._točka__-_7._dokončno_poročilo_o opravljenem nadzoru NO

pdf3._točka_-_Sprejem_usklajenega_predloga_Odloka_o_OPPN_za_proizvodno_servisno_cono_Šentjernej pdfpriloge

pdf4._točka_-_strategija_razvoja_kmetijstva pdfstrategija_Obcina_Sentjernej

pdf5._točka_-_predlog_Odloka_o_spremembi_Odloka_o_razglasitvi_naravnih_znamenitosti_in_neprem._kult._in_zgod.

      spomenikov

pdf6._točka_-_Obravnava_pravilnikov_o_sofinanciranju

pdf7._točka_-_Predlog_cene_storitve_pomoči_družini_na_domu

pdf8._točka_-_Optimizacija_in_racionalizacija_GJS 

pdf9._točka_-_Predlog_2._rebalansa_Proračuna_Občine_Šentjernej_za_leto_2016 pdfNačrt_razvojnih_programov_2016-2019

pdf10._točka_-_Obravnava_predloga_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra

 

13. redna seja (22.6.2016)

pdfvabilo na sejo

pdfPoročilo_med_sejama

pdfpredlog_zapisnika 12. redne seje

pdfrealizacija_sklepov 12. redne seje

pdfrealizacija sklepov nadaljevanja_12._redne_seje

pdf1._točka_-_Obravnava_elaboratov_o_oblikovanju_cen_OGJS_varstva_okolja :

pdfElaborat_o_oblikovanju_cen_oskrbe_s_pitno_vodo 

pdfElaborat_o_oblikovanju_cen_zbiranja_in_odvoza_odpadkov

pdf2._točka_-_Obravnava_Letnega_plana_poslovanja_JP_EDŠ :

pdfPriloga_Letnega_plana_poslovanja_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej

pdf3._točka_-_Seznanitev_z_Letnim_programom_dela_NO_OŠ

pdf4._točka_-_Obravnava_pravilnikov_o_sofinanciranju

pdf5._točka_-_Predlog_sklepa_o_določitvi_stroškov_začasnega_izpisa_otrok_iz_vrtca

pdf6._točka_-_Seznanitev_z_vsebino_in_rezultati_ankete_o_izgradnji_mostu_v_Mršeči_vasi

pdf7._točka_-_Predlog_sklepa_o_podelitvi_nagrad_in_priznanj_Občine_Šentjernej_za_leto_2016

 

12. redna seja - nadaljevanje (18.5.2016)

pdfvabilo na nadaljevanje seje 

 

GLEJTE GRADIVO SPODAJ (12. REDNA SEJA) OD 6. TOČKE DALJE.

 

12. redna seja (26.4.2016)

pdfvabilo na sejo

pdfpredlog_zapisnika_11._redne_seje

pdfpredlog_zapisnika_5._korespondenčne_seje

pdfrealizacija_sklepov_11._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_5._kores.seje

 

pdf1._točka_-_Predstavitev_letnega_poročila_Komunale_Novo_mesto_d.o.o._za_leto_2015pdfKomunala_NM   

     -POSLOVNO_POROČILO_2015 pdfKomunala_NM_-_RAČUNOVODSKO_POROČILO

 

pdf 2._točka_-_Predstavitev_Letnega_poročila_za leto 2015_ter_Program_dela_in_finančni_načrt_Knjižnice_

      Mirana_Jarca_NM_za leto_2016pdfLetno_poročilo_KMJ_za_leto_2015 

pdfPOVZETEK_FINANČNEGA_PLANA_ZA_2016_Šentjernej pdfPovzetek_Letnega_poročila_KMJ_za_Občino_Šentjernej

pdfPriloga_-__Poročilo_o_izvajanju_knjižnične_dejavnosti

 

pdf3._točka_-_Dopolnitev_Letnega_programa_dela_Nadzornega_odbora_Občine_Šentjernej_za_leto_2016

 

pdf4._točka_-_4._in_5._dokončno_poročilo_Nadzornega odbora Občine Šentjernej 

 

pdf5._točka__-_6._dokončno_poročilo_Nadzornega odbora Občine Šentjernej 

prilogi:

pdfPoročilo_o_pregledu_postopka_podelitve_koncesije_za_opravljanje_GJS_zbiranja,

     odv._in_čiščenja_kom._odpadnih_in_pad._voda

pdfPoročilo_o_pregledu_postopka_sklepanja_najemne_pogodbe_za_poslovne_prostore_občine

 

pdf6._točka_-_predlog_1._Rebalansa_proračuna_2016

 

pdf7. točka - Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2015, 1. del    pdfZR_2015-_2._del

pdfKončno_revizijsko_poročilo_2015       pdfLetno_poročilo - Vrtec_Čebelica_2015 

pdfLetno_poročilo_OŠ_2015_-_1._del     pdfLetno_porocilo_OŠ-_2._del

 

pdf8._točka_-_Imenovanje_člana_sveta_JSKD_OI_Novo_mesto

 

pdf9._točka_-_predlog_o_ustanovitvi_organizacijskega_odbora_za_org._obč._praznika_Jernejevo

 

 

 

 

11. redna seja (23.3.2016)  

pdfvabilo na sejo

pdfOdgovor_na_svetniško_vprašanje

pdfpredlog_zapisnika_10._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov 10. redne seje

pdf1._točka_-_Program_dela_in_finančni_načrt_ZD_NM pdfLetno_poročilo_2015_ZD_NM

pdf2._točka_-_Poslovni_plan_Komunala_NM_d.o.o. pdfPlan Komunala_NM za leto 2016

pdf3._točka_-_Letni_program_športa_za_leto_2016

pdf4._točka_-_Ukinitev_statusa_javnega_dobra 

pdf5._točka_-_Poročilo_o_delu_MIR_za_leto_2015pdfPoročilo_o_delu_MIR-_barvno

pdf6._točka_-_Program_dela_MIR_za_leto_2016

pdf7._točka_-_Letni_plan_poslovanja_JP_EDŠ_d.o.o._Šentjernej  pdfPriloga 1 - mnenje in letni plan dogodkov  pdfPriloga 2 - Letni plan 

10. redna seja (27.1.2016)

pdfvabilo na sejo

pdfporočilo_med_sejama

pdfrealizacija_sklepov 9. redne seje 

pdfpredlog_zapisnika 9. redne seje

pdf1._točka - Obravnava osnutka Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center

pdf2._točka - Predstavitev namere gradnje mostu v Mršeči vasi

pdf3._točka - Obravnava predloga Sklepa o financiranju političnih strank

pdf4._točka - Obravnava predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2016

pdf5._točka - Seznanitev z imenovanjem podžupanov

pdf6._točka - Soglasje k imenovanju direktorice ZD NM

9. redna seja (16.12.2015)

pdfVabilo na sejo

pdfrealizacija_sklepov_8._redne_seje

pdfpredloga_zapisnika 8. redne seje

pdf1._točka - Pravilnik o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Šentjernej za odpravo posledic poplav

pdf2._točka - Predlog spremembe cen programov predšolske vzgoje Vrtca Čebelica

pdf3. točka - spremni dopis  pdfObrazložitve pdfPredlog_odlokapdfSplošni_del - tabele 

pdfPosebni_del - tabelepdfNRP- tabele

8. redna seja (25.11.2015)

pdfvabilo_na_sejo

pdfrealizacija_sklepov_3._korespondenčne_seje

pdfrealizacija sklepov_6._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_nadaljevanja_6._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov_7._redne_seje

pdfPredlog_zapisnika_3._korespondenčne_seje

pdfPredlog_zapisnika_6._redne_seje

pdfPredlog_zapisnika_7._redne_seje

pdf1._točka - Imenovanje nadomestnega člana Komisije za kmetijstvo

pdfamandma_k_2. točki

pdf3._točka - Obravnava predloga sklepa vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

pdf4._točka - Osnutek Pravilnika o merilih za obratovanje za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij

pdf5._točka_-_Sklep_o javni razpravi in Odlok o proračunu za leto 2016 in

pdfsplošni_del_-_tabelepdfposebni_del_-_tabelepdfNRP - tabele

pdfObrazložitve_-_splošni_del

pdfObrazložitve_-_posebni_del

pdfObrazložitve_NRP

pdfpriloge (načrt nakupa in prodaje ter kadrovski načrt)

7. redna seja  (13.10.2015)

pdfvabilo na sejo

pdf1._točka - Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika

pdf2._točka - Potrditev mandata članici občinskega sveta za preostanek mandatne dobe

pdf3._točka - Spremembe in dopolnitve OPPN za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju - II. faza

pdf4._točka_- Predstavitev Letnega poročila JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2014 -1. del 

pdf4._točka_-_2._del

pdf5._točka_-_Predstavitev Letnega plana JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2015 - 1._del 

pdf5._točka_-_2._del

pdf5._točka_-_3._del

pdf6._točka - Predlog spremembe letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin 

7. točka dnevnega reda je bila obravnavana na 5. redni seji (glejte gradivo pod točko 6 spodaj)

pdf8._točka_-_Predlog 1. rebalansa Proračuna Občine Šentjernej za leto 2015 -1._del  

pdf8._točka_-_2._del 

pdf9._točka - Predlog podaljšanja pogodbe o koncesiji

pdf10_točka - Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditev in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turist. razvoj ter promocijo občine Šentjernej

pdf11._točka - Predlog cene storitve pomoči družini na domu 

pdf12._točka - Dopolnitev letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Šentjernej

pdf13._točka - Seznanitev z 2. in 3. dokončnim poročilom Nadzornega odbora Občine Šentjernej

pdf14._točka - Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije obč. funkcionarjev, članov del. teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šentjernej

pdf15._točka - Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

pdf16._točka - Obravnava predloga Sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra 

Nadaljevanje 6. redne seje: 

pdfvabilo_za_nadaljevanje_6._redne_seje_-_13.10.2015

Nadaljevanje 6. redne seje:  

V gradivu so točke označene tako kot so bile posredovane z gradivom pred sprejetjem dnevnega reda (premaknitev dveh točk naprej) na 6. redni seji, 3.6.2015.

pdfVabilo na nadaljevanje 6. redne seje

pdf7._točka

pdf8._točka 

pdf9._točka 

pdf10._točka

pdf11._točka

pdf12._točka

pdf13._točka 

6. redna seja  (3.6.2015)

pdfvabilo_na_sejo

pdfrealizacija_sklepov_5._redne_seje 

pdfodgovor_Dolenjskih_lekarn

pdfpredlog_zapisnika_4._redne_seje

pdfpredlog_zapisnika_5._redne_seje

pdfpredlog_zapisnika_2._korespondenčne_seje

pdf1._točka

pdf2._točka  pdfdodatek_1_k_točki_2  pdfdodatek_2_k_točki_2

pdf3._točka  pdfdodatek_k_točki_3

pdf4._točka

pdf5._točka

pdf6._točka

pdf7._točka

pdf8._točka

pdf9._točka

pdf11._točka

pdf10._točka

pdf13._točka

2. korespondenčna seja

pdfvabilo z gradivom

5. redna seja

pdfvabilo na sejo

pdfpredlog zapisnika 4. redne seje

pdfrealizacija_sklepov

pdf4. točka 

pdf5._točka

pdf6._točkapdf6._točka-1._del_prilogpdf6._točka-2._del_prilog 

pdf7._točka

pdfOdgovori na svetniška vprašanja 4. redne seje

pdfPredlog sklepov k 5. točki

4. redna seja 

pdfvabilo_na sejo  (za lažje sledenje točk si najprej oglejte vabilo z dnevnim redom)

pdfpredlog_zapisnika_3._redne_seje

pdfrealizacija_sklepov 

pdfdodatna_točka - Mnenje o kandidatih za ravnatelja/ico Osnovne šole Šentjernej

pdf2._točka

pdf3._točkapdfPriloga_3._točke-1. del pdfPriloga_3._točke-2. del

pdf4._točka

pdf5. točkapdfdopolnitev_k_5._tč-amandmaji_z_mnenji

pdf6._točka

pdf7._točka 

pdf8._točka

pdf9._točka

pdf10._točka

pdf11._točka

pdf12._točka

pdf13._točka

pdf14._točka

3. redna seja

pdfvabilo na sejo

pdfpredlog_zapisnika_2._redne_seje

pdfpredlog_zapisnika_1._korespondenčne_seje

pdfrealizacja_sklepov 

pdfdopis_Osnovne_šole_Šentjernej 

pdfodgovor_na_svetniško_vprašanje

pdf2._točka

pdf3._točka 

pdf4._točka

pdf5._točka

pdf7_točka-7.1_in_7.2

pdf8._točka

pdf9._točka

pdf10._točka

pdf11._točka 

pdf12._točka - predlog proračuna za leto 2015

pdf13._točka 

pdf14._točka

pdf15. točka

2. redna seja

pdfVabilo na sejo

pdfPredlog zapisnika_1._seje

pdf2._točka

pdf3._točka

pdf4._točka

 pdf5._točka

pdf6._točka

 pdf7._točka

pdf8._točka 

pdf9._točka

pdf10._točka

pdf11._točka

pdf12._točka

pdf13._a_točka

pdf13._b_točka

 

1. (KONSTITUTIVNA) SEJA

pdfVabilo_na_1._konstitutivno_sejo_2014

pdfPoročilo_o_izidu_volitev_za_župana_Občine_Šentjernej_1._krog

pdfPoročilo_o_izidu_volitev_za_župana_Občine_Šentjernej_2._krog

pdfPoročilo_o_izidu_volitev_članov_OS_Občine_Šentjernej

pdfPoročilo_o_izidu_volitev_člana_OS_predstavnika_romske_skupnosti

MANDAT 2010-2014

13. izredna seja

pdfVabilo na sejo

27. redna seja

pdfVabilo na sejo

pdfRealizacija sklepov 26. redne seje

pdfPoročilo o delu župana in OU

pdfpredlog_zapisnika_26._redne_seje

pdfOdgovor 1

pdfOdgovor 2

pdfOdgovor 3

pdfTočka 2

pdfTočka 3

pdfTočka 4

pdfTočka 5

pdfTočka 6

pdfTočka 7

pdfTočka 8

pdfTočka 9

26.redna seja

pdfVabilo_na_sejo

pdfRealizacija_sklepov

pdfPredlog_zapisnika 25. redne seje

pdfOdgovor na svetniško vprašanje_1.

pdfOdgovor_2.

pdfOdgovor_3.

pdfOdgovor_4.

pdfOdgovor_5.

pdf2._točka

pdf4._točka-uvodna_stran

pdf4._točka- 1._del

pdf4._točka-_2._del

pdf4._točka-Prikaz-US

pdf6._točka-1._del

pdf6._točka-2.del

pdf8._točka

pdf9._točka

12. izredna seja

pdfVabilo na sejo

pdfUvodna_stran_gradiva

pdfOperativni_program_Šentjernej

xlsPRILOGA_1_AGLOMERACIJE

xlsPRILOGA_2_VARIANTNI_IZRACUN

pdfPRILOGA_3_Pravilnik

25. redna seja

pdfVabilo na sejo

pdfOdgovor na svetniško vprasanje 1

pdfOdgovor na svetniško vprasanje 2

pdfPredlog zapisnika 24. redne seje

pdfRealizacija sklepov 24. redne seje

pdfPorocilo o delu zupana in OU

pdf3. točka

pdf4. točka-1. del

pdf4. tocka-2. del

pdf5. tocka

pdf6. tocka

pdf7. točka

pdf8. točka-1. del

pdf8. tocka-2. del

pdf8. tocka-3. del

pdf8. tocka-4. del

pdf9. točka-1. del

pdf9. točka-2. del priloge

pdf10. tocka

pdf11. tocka

pdf12. tocka

 

24. redna seja

pdfvabilo

pdfRealizacija sklepov 23. redne seje

pdfAmandma_k_točki_2

pdfAmandma_k_točki_3

pdfTočka_4

pdfTočka_5

pdfTočka_6

pdfTočka_7

pdfTočka_8

pdfTočka_10

23. redna seja

pdfRealizacija sklepov 22. redne seje

pdf2. točka-1.del

pdf2. točka-2.del

pdf2. točka-3.del

pdf3. a točka

pdf3. b točka

pdf4. točka

pdf5. točka

pdf7. točka

pdf8. točka.

22. redna seja

pdfrealizacija sklepov 21. redne seje

pdfrealizacija sklepov 4. korespondenčne seje

pdfrealizacija sklepov 10. izredne seje

pdf2. točka

pdf3. točka-1.del  pdf3. točka-2. del

pdf4. točka

pdf5. točka

pdf6 .točka-1. del  pdf6. točka-2. del  pdf6. točka-3. del

 

10. izredna seja

pdfVabilo na sejo

pdf1. točka

priloge prve točke:

pdfZapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

pdfVloga I.

pdfVloga II.

pdf2. točka

 

21. redna seja

pdfVabilo na sejo

pdfRealizacija sklepov 20. redne seje

pdf2. točka

pdf4. točka 

priloge 4. točke:

docUsklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej

docPriloga_k odloku

docOdlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej

pdf5. točka

20. redna seja

pdfVabilo na sejo

pdfRealizacija sklepov 19. redne seje

pdf2. točka - 1. del

pdf2. točka - nadaljevanje točke

pdf3. točka

pdf4. točka 

pdf5. točka

pdf6. točka

pdf7. točka

pdf8. točka

pdf9. točka

pdf10. točka

19. redna seja

pdfVabilo na sejo

pdfRealizacija sklepov 18. redne seje

pdfRealizacija sklepov 3. korespondenčne seje

pdf2. točka

pdf3. točka

pdf4. točka

pdf7. točka

pdf8. točka

 

18. redna seja

pdfVabilo na sejo 

pdfRealizacija sklepov 17. redne seje

pdf3. tocka

pdf4. tocka

 

17. redna seja 

pdfVabilo na sejo

pdfRealizacija sklepov 16. redne seje 

pdf2. točka

pdf3. točka

pdf4. točka

pdf5. točka

pdf6. točka

pdf7. točka

pdf8. točka

 

16. redna seja

pdfVabilo na sejo

pdfRealizacija sklepov 15. redne in 4. izredne seje

pdf2. točka

pdf3. točka

pdf4. točka

pdf5. točka

pdf6. točka

pdf7. točka

pdf8. točka

pdf9. točka

pdfOdgovori na svetniška vprašanja

 

15. redna seja

pdfVabilo na sejo

pdf1. točka

pdf2. točka

pdf3. točka

pdf4. točka

pdf5. točka

pdf6. točka

pdf7. točka

pdf8. točka

pdfOdgovori na svetniška vprašanja

14.redna seja

pdfVabilo na sejo

pdf2. točka

pdf3. točka

pdf4. točka

pdf5. točka

pdf6. točka

pdf7. točka

13. redna seja

pdf2. točka

pdf3. točka

pdf4. točka

pdf5. točka

pdf6. točka

pdf7. točka

pdf8. točka

pdf9. točka

pdf12. točka

pdf13. točka

pdf15. točka

pdf16. točka 1/3

pdf16. točka 2/3

pdf16. točka 3/3

pdfOdgovori na svetniška vprašanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik

 

Statistika obiskov

6115819
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
1316
1974
6518
6095322
41508
53432
6115819
Moj IP: 3.227.233.6
Osveženo: 13:45:49