12.11.2018

20181109 153546

Občina Šentjernej je uspešno zaključila investicijo Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega 7,71 ha zemljišč. Investicijo je v petek, 9. novembra 2018 predala svojemu namenu. Trak nove naložbe, ki jo je blagoslovil župnik Anton Trpin, sta na otvoritveni slovesnosti poleg župana Radka Luzarja ter predsednika uprave družbe Kostak Miljenka Muhe, prerezala dva upokojena obrtnika, Franc Golob in Ciril Selak, ki sta postavila temelje na podjetniškem področju. V kulturnem programu so sodelovali Pihalni orkester Občine Šentjernej in Šentjernejski oktet. Ob zaključku so zbrani lahko opazovali mimohod kamiona in starodobnikov, ki so poskrbeli za dodatno popestritev. Zbrane je najprej nagovoril župan Občine Šentjernej Radko Luzar, ki je povedal, da gre za drugo največjo investicijo v tem mandatu, ki prinaša veliko več kot 38 novih delovnih mest, kar je bil pogoj razpisa za sofinanciranje, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je podrobneje predstavil investicijo in se zahvalil vsem, ki so bili povezani z investicijo.

Logo

Tako je bilo v sklopu investicije izgrajenih 781 metrov fekalne kanalizacije (506 metrov gravitacijskih kanalov in 275 metrov tlačnih kanalov), 636 metrov meteorne kanalizacije, 100 metrov ponikovalnice ter 650 metrov vodovodnega omrežja. Občina je s projektom pridobila tudi 624 metrov plinovodnega omrežja, 306 metrov telekomunikacijske kanalizacije, 830 metrov elektro-kabelske kanalizacije in 845 metrov cestne razsvetljave. Vseh asfaltiranih površin za potrebe obrtne cone je 9.717 m2 in vključujejo glavno dostopno cesto, prečno cesto in dostopno cesto s parkirišči. Celotna izgradnja je znašala 1,3 mio evrov. Od tega je dobrih 884 tisoč evrov sofinanciranih iz državnega proračuna. 25 odstotkov tega zneska predstavlja slovenski del in 75 odstotkov prispevek Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina Šentjernej se je za projekt »Proizvodno storitvene cone Šentjernej-sever« prijavila že julija 2016, in sicer na takratni prvi Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zataknilo se je pri pridobitvi gradbenega dovoljenja zaradi potrebne izvedbe presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega soglasja. Občina je naredila presojo vplivov na okolje in sredi decembra 2016 oddala vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na Agencijo RS za okolje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018 objavilo 14. julija 2017. Agencija RS za okolje je izdala pravnomočno okoljevarstveno soglasje 5. septembra 2017. Občina Šentjernej je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje 7. septembra 2017 in oddala prijavo na razpis naslednji dan. Tokrat je bila občina uspešna. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo sklep, s katerim je ugodilo vlogi občine dne 8. januarja 2018 in za izbrano operacijo odobrilo sofinanciranje v višini 884.861,97 evrov. 29. marca 2018 je občina z ministrstvom podpisala tudi pogodbo za namen financiranja operacije. Ker so bili roki kratki, a zavezujoči, je občina takoj pristopila k Javnemu naročilu za izvedbo investicije, ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 4. aprila 2018. Odpiranje ponudb je potekalo 26. aprila 2018. Prispeli sta dve ponudbi. Za izvedbo javnega naročila je bil izbran najbolj ugoden ponudnik, to je družba Kostak d.d. iz Krškega. Tako je 17. maja župan Občine Šentjernej Radko Luzar s predsednikom uprave družbe Kostak d.d. Miljenkom Muho podpisal pogodbo za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture na območju Poslovno storitvene cone Šentjernej – Sever. Izvajalec je dela opravil v pogodbenem roku, to je do 20. septembra. Na dogodku je spregovoril tudi predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, ki je pohvalil sodelovanje z Občino Šentjernej, tako da so lahko v pogodbenem roku opravili zahtevno delo. Dejal je, da je najlepše to, da so lahko delali v coni, ki je že razprodana. Po Sloveniji je namreč precej poslovnih con, ki ostajajo prazne, je še dodal predsednik uprave.

Namen investicijske operacije je bilo zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki bi v občini Šentjernej povečevala obseg poslovanja, ustvarjala novo dodano vrednost in nova delovna mesta ter na ta način prispevala h krepitvi konkurenčnosti podjetniškega okolja na regionalni kot tudi na nacionalni ravni. Občina Šentjernej bo z novo Proizvodno storitveno cono Šentjernej – sever dobila veliko, spodbudno okolje za investitorje in še hitrejši razvoj podjetništva. Z odprtjem se tako uspešna poslovna zgodba šele pričenja in bo pripomogla h gospodarskemu in ostalemu napredku občine.

psc 5