Občinski svet Občine Šentjernej je v torek, 30. junija 2015, nadaljeval s 6. redno sejo. Na dnevnem redu nadaljevanja je bilo 9 točk.

 

Svetniki so se uvodoma seznanili z Letnim planom poslovanja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2015, ki ga je predstavila direktorica JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej Majda Kavšek. Le-tega niso sprejeli. Sprejeli pa so sklep, s katerimi pozivajo župana in direktorja občinske uprave, da skupaj z JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej pripravijo nov letni plan poslovanja z utemeljeno vizijo in da se pozove ustrezno institucijo, ki bo opravila revizijo poslovanja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za zadnja štiri leta. Nato so sprejeli nov cenik storitev in uporabe prostorov v Kulturnem centru Primoža Trubarja, ki ga je predstavila programska vodja Elizabeta Kušljan Gegič. V nadaljevanju seje novega cenika letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej občinski svetniki niso sprejeli. So se pa z njim seznanili in sprejeli sklep, da se cenik med županom, občinsko upravo ter podjetjem uskladi in pripravi nov predlog do naslednje seje. Sledila je točka dnevnega reda Poročilo odbora za okolje in prostor, ki jo je predstavil predsednik Odbora za okolje Albert Pavlič. Svetnikom je predlagal sklep, da Odbor za okolje in prostor na podlagi seznanitve s trenutnim stanjem podrtega mostu v Gorenjem Vrhpolju (na 2. redni seji odbora z dne 25.5.2015) predlaga Občinskemu svetu Občine Šentjernej, da župan in občinska uprava prične z vsemi aktivnostmi in postopki za dokončanje mostu in njegovo predajo v uporabo najkasneje do konca oktobra 2015. Sklep je bil tudi sprejet.

Sledila je točka Imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Šentjernej, kjer so svetniki s sklepom imenovali novega predstavnika (Tugomirja Androjo), ki bo deloval do izteka mandata omenjenega sveta.  Sledila je obravnava ponovnega imenovanja delovne skupine za pripravo analize in strokovnih argumentov glede preselitve Muzeja na prostem Pleterje. Svetniki so se seznanili, da je delovni skupini, ki je bila imenovana v času prejšnjega občinskega sveta, prenehal mandat in sprejeli sklep, da se vse aktivnosti glede omenjene preselitve muzeja prenesejo na Odbor za okolje in prostor.

Svetniki so sprejeli tudi sklep za podelitev priznanj in nagrad Občine Šentjernej v letu 2015. Po tej točki je župan predlagal premor, saj so svetniki OO SLS zapustili sejno sobo. Po prekinitvi se je ponovno preverila prisotnost in ker ni bila zagotovljena sklepčnost, se je seja prekinila.