DSCN2938

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 25. novembra 2015, svojo 8. redno sejo. Na dnevnem redu je bilo 9. točk.

Svetniki so najprej sprejeli sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Komisije za kmetijstvo, občinskemu svetniku Andreju Mikcu. V drugi točki je bil sprejet predlagani amandma na predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditev in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo občine Šentjernej in bil predlog tudi sprejet. Prav tako je bil sprejet predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke za leto 2016 ostaja nespremenjena glede na predhodno leto.

Sledila je obravnava Pravilnika o merilih za obratovanje za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Šentjernej. Svetniki so se odločili, da mora občina pred sprejemom predloga sklicati predstavnike gostinskih obratov in skupaj z njimi občinskemu svetu predlagati nov predlog pravilnika. Na dnevnem redu je bil tudi predlog sklepa, da se za predlog proračuna za leto 2016 opravi javna razprava, vendar le-ta ni bil sprejet. Svetniki so podali odločitev, da občinska uprava pripravi v roku sedmih dni nov predlog proračuna, z upoštevanjem svetniških predlogov.

V nadaljevanju so svetniki v drugi obravnavi sprejeli Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Šentjernej.

Ob koncu seje so se svetniki s strani predsednika civilne iniciative CIČOZŽ seznanili s problematiko odlaganja mešanih komunalnih odpadkov na CeROD-u in aktivnostmi Civilne iniciative za čisto okolje in zdravo življenje. Prav tako so se seznanili s poročilom o aktualnem dogajanju v Zdravstvenem domu Novo mesto s strani predstavnika občine Jožeta Simončiča v Svetu zavoda Zdravstveni dom Novo mesto.