s seje

21.12.2017

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 20. decembra 2017, svojo 24. redno sejo. Na dnevnem redu je bilo 6 točk.

Svetniki so najprej sprejeli predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šentjernej.

V nadaljevanju seje so sprejeli predlog Odloka o razglasitvi Pleterje – Muzej na prostem za kulturni spomenik lokalnega pomena. Na dnevnem redu je bila tudi točka obravnave predloga sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Šentjernej, ki se je nadaljevala s prejšnje 23. redne seje. Točko je predstavila ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič. O predlogu cen programov predšolske vzgoje za Vrtec Čebelica Šentjernej svetniki niso glasovali. So pa izglasovali sklep, da se točka ponovno nadaljuje na naslednji redni seji v letu 2018 z jasno predstavitvijo finančnega bremena občinskega proračuna.

 

Občinski svet Občine Šentjernej je sprejel tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej zaradi odprave neskladij med tekstualnim delom in grafičnimi prikazi izvedbenega dela OPN.

Ob zaključku seje so svetniki sprejeli Proračun Občine Šentjernej za leto 2018.